ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาดาลน้ำทิพย์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2530 ภายใต้การบริหารงานของ นายประเวช วรุณกาญจน์ โดยให้บริการด้านการขุดเจาะน้ำบาดาล และสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ ครบวงจร รวมทั้งให้บริการซ่อมแซมหากเกิดปัญหา ทางห้างฯ ได้มีโอกาสร่วมงานกับทั้งหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศ

        เมื่อปี พ.ศ. 2548 ทางห้างฯ ได้เป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนทำให้เกิดการก่อตั้ง “สมาคมน้ำบาดาลไทย” ขึ้น (นายประเวช วรุณกาญจน์ เป็นอุปนายกสมาคม) โดยมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อส่งเสริมด้านวิชาการให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิชาชีพน้ำบาดาล และผู้ใช้น้ำบาดาล ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ด้วนความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในจรรยาบรรณ และจริยธรรมแห่งวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่เชื่อถือต่อสังคมส่วนรวม รวมทั้งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีงามของประชาชน หรือเพื่อป้องกันมิให้มีการผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ เพื่อสร้างและส่งเสริมความสามัคคี ตลอดจนความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้ประกอบการอาชีพทุกแขนง

ให้บริการด้วยความรวดเร็ว และมีคุณภาพเหนือคู่แข่ง โดยช่างผู้มีประสบการณ์มานานกว่า 30 ปี ด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รวมทั้งให้บริการด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียดของงาน

มีปัญหาแหล่งน้ำ เชิญปรึกษาเรา
Copyright © 2006 Numtip Deep Well Ltd., Part. All rights reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาดาลน้ำทิพย์ Numtip Deep Well Ltd., Part.
164/18 หมู่ 1 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2804-2260-2 โทรสาร. 0-2804-1189