ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาดาลน้ำทิพย์ Numtip Deep Well Ltd., Part.
164/18 หมู่ 1
แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ
กรุงเทพฯ
10160
e-mail: badarnnumtip@yahoo.com
   โทร.        0-2804-2260-2    
   โทรสาร.  0-2804-1189
Copyright © 2006 Numtip Deep Well Ltd., Part. All rights reserved.
ห้างหุ้นส่วนจำกัด บาดาลน้ำทิพย์ Numtip Deep Well Ltd., Part.
164/18 หมู่ 1 แขวงบางไผ่ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทร. 0-2804-2260-2 โทรสาร. 0-2804-1189