+ฐานขุดเจาะน้ำมันไทยออย์ (THAI OIL)

+ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล
   บมจ. บางจากปิโตรเลียม

+สหกรณ์พัฒนาการประมงมหาชัย
   และ ตลาดทะเลไทย


+บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด

+ทำการขุดเจาะในเครือสหฟาร์ม

+ทำการขุดเจาะโรงน้ำแข็งบางหญ้า

+ทำการขุดเจาะโลตัส เกาะสมุย

+บริการขุดเจาะและตรวจเช็ค บ่อบาดาล
   สถานีบริการน้ำมันแต่ละแห่ง


+บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารสัตว์ จำกัด

+บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด

+บริษัท เบียร์ช้าง และคาร์สเบอร์ก

+CPAC

+T T & T

+เซียร์ รังสิต

+กรุงกวี

+บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

+บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน)

+บริษัท สยามสมุทรโฟรเซนฟู้ดส์ จำกัด

+บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)