• กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงอุตสาหกรรม

• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


• ทำการขุดเจาะบริเวณฐานทัพเรือ

• องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (M.S.F.)

• การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและฝ่ายผลิต
   แห่งประเทศไทย


• เขตจำหน่ายน้ำประปาดอนยายหอม
   จ. นครปฐม


• ส่วนราชการอื่นๆ