กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
num01
 num02
ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขภัยแล้ง ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาล ภาค 4
อำเภอสามโก้ และ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 9 บ่อ