องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (M.S.F.)
num01
 
ทำการขุดเจาะบริเวณศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านถ้ำหิน
อำเภอส่วนผึ้ง จังหวัดราชบุรี